OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 24/98 i 26/98 – ispr. i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja – dalje: ZZPL) LJILJANA TANASIĆ, kao Rukovalac podataka, pre otpočinjanja sa prikupljanjem i daljom obradom podataka o ličnosti lica – korisnika usluga ovim obaveštenjem upoznaje navedena lica sa sledećim:

1. Obrada podataka

Rukovalac podataka će da prikuplja i dalje obrađuje sledeće podatke o ličnosti lica :
1. ime i prezime
2. godina i datum rođenja
3. mesto stanovanja
4. zanimanje
5. bračni i porodični status

Rukovalac podataka će da vrši sledeće radnje obrade podataka o ličnosti u smislu odredbi člana 3. tač. 3 ZZPL: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, razvrstavanje, pohranjivanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, korišćenje, stavljanje na uvid, čuvanje, otkrivanje putem prenosa korisniku usluga ili na drugi način činjenje dostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način;

2. Svrha prikupljanja i obrade podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da obrađuje isključivo u svrhu izrade Analize Natalne karte, Analize Prostora i Godišnje ili Mesečne Astrološke Prognoze.

3. Način korišćenja podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja prevashodno od lica na koje se podaci odnose. Za maloletne osobe, podaci će se prikupljati od roditelja .

4. Korisnici podataka

Korisnici podataka iz tačke 1. ovog obaveštenja biće fizička ili pravna lica na koje se obrađeni podaci odnose.
Obrađivač podataka će u skladu sa odredbama člana 3. tačka 8) ZZPL biti Rukovalac podataka .

5. Pravni osnov prikupljanja i dalje obrade podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja od lica na koje se podaci odnose, na osnovu punovažnog pristanka tih lica.
Izuzetno, ukoliko Rukovalac podataka podatke o licu prikupi od drugog lica u skladu sa odredbama člana 14. stav 2. ZZPL, upoznaće o tome lice na koje se podaci odnose, bez odlaganja ili najkasnije pri prvoj obradi, odnosno čim to postane moguće, odnosno ako lice to zahteva.
Upoznavanje lica vrši se u pismenom obliku u slučaju kada se pristanak za obradu daje u pismenom obliku, osim ako lice na koje se podaci odnose, pristane na usmeno upoznavanje.
Rukovalac podataka će obavestiti lice na koje se podaci odnose o izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izmene, dopune ili brisanja podataka.

6. Pravo na opoziv

Lice koje je dalo punovažan pristanak na obradu može svoj punovažan pristanak da opozove. Punovažan opoziv lice može dati pismeno , na način kako je dao podatke. Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena.
U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

7. Iznošenje podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja, ukoliko su u pitanju strani državljani ili lica koja imaju prebivalište u inostranstvu, na osnovu njihove pismene saglasnosti, da iznese iz Republike Srbije u državu članicu Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope,
Ukoliko Rukovalac podataka namerava da iznese podatke iz Republike Srbije u državu koja nije članica Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, zatražiće za ovu radnju obrade prethodno dozvolu od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa odredbama člana 53. stav 3. ZZPL, odnosno pribaviće naknadni pristanak lica o čijim podacima se radi.

8. Prava lica u vezi sa obradom podataka

Lice čije podatke Rukovalac podataka obrađuje ima pravo da zahteva od Rukovaoca podataka:
– da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka u smislu odredbi člana 19. ZZPL;
– pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade).
Pravo na brisanje podataka lice ima u slučaju da svrha obrade nije jasno određena i/ili da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu i/ili da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; i/ili da je način obrade nedozvoljen; i/ili da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; i/ili da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; i/ili da je podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

9. Nedozvoljena obrada podataka

Rukovalac podataka neće vršiti obradu podataka ukoliko :
1) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
2) u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka,
3) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
4) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
5) je način obrade nedozvoljen;
6) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
7) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
8) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.
10. Rok čuvanja podataka
Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja pothraniti i čuvati 3 godine (slovima: tri godine) od dana poslednjeg korišćenja podatka.

11. Bezbednost podataka

Rukovalac podataka će u smislu odredbi člana 47. ZZPL da na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.